Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Kongre Etkinlikleri

2Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, Ekim 2003

Kongre Bilimsel Kurul Üyeliği

Sözlü Bildiriler

 • İ. Karnak, N. Büyükpamukçu, F.C. Tanyel: Karın içi basınç artışının renal pelvise artarak yansımasında üreter boyunun ve kollabe olabilme özelliğinin rolü.
 • S. Ekinci, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M. E. Şenocak, N. Büyükpamukçu: İntrahepatik kolestaz olgularında parsiyel eksternal biliyer diversiyon.
 • S. Ekinci, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak, T. Kutluk, M. Büyükpamukçu, N. Büyükpamukçu: Karaciğer lobektomileri.
 • T. Soyer, İ. Karnak, M.E. Şenocak, F.C. Tanyel, N. Büyükpamukçu: Çocuklarda göğüs duvarı tümörlerinin cerrahi tedavi sonuçları.
 • İ. Karnak, M.E. Şenocak, A.Ö. Çiftçi, M. Çağlar, F.C. Tanyel, N. Büyükpamukçu: Çocuklarda enflamatuvar miyofibroblastik tümör.

Posterler

 • S. Ekinci, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, M.E. Şenocak, F.C. Tanyel, N. Büyükpamukçu: Sigmoid colon vajinoplasti.
 • S. Ekinci, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak, Z. Akçören, N. Büyükpamukçu: Çocuklarda geç bulgu veren idipatik hipertrofik pilor tıkanıklıkları

XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2004, Bursa

Sözlü Bildiriler

 • İ. Ötgün, İ. Karnak, M.E. Şenocak, F.C. Tanyel, A.Ö. Çiftçi, N. Büyükpamukçu: Travmatik posterior üretra rüptürü sağaltımı sonrası geç dönem ürodinami bulguları.
 • T. Soyer, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak, A.Ö. Çiftçi, N. Büyükpamukçu: Gastroözefagial reflü hastalığında cerrahi tedavi sonuçlarını değerlendirmede ph monitorizasyon ve özefagus manometrisinin kullanılabilirliği.
 • T. Soyer, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak, A.Ö. Çiftçi, N. Büyükpamukçu: Çocuklarda pH monitorizasyonla değerlendirilen özefagus klirensinin gastroözefageal reflü ile ilişkisi.

En İyi Poster Ödülü jürisi üyeliği

 • XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2007, Çeşme

Sözlü Bildiriler

 • Ö. Boybeyi, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Çocuklarda bronşiektazinin cerrahi tedavisi.
 • T. Acer, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, T. Kutluk, F.C. Tanyel, M. Büyükpamukçu, M.E. Şenocak: Çocuklarda malignansilere sekonder gelişen akciğer nodüllerine cerrahi yaklaşım.
 • İ. Karnak, E. Aksöz, S. Ekinci, R. Onur, F.C. Tanyel: İntrauterin karın içi basınç artışı amniyon sıvısı basıncını etkilemekte ve fetüs mesanesinin kasılma özelliklerini değiştirmektedir.
 • A. Karavelioğlu, İ. Karnak, T. Öcal, A.Ö. Çiftçi, M.E. Şenocak, F.C. Tanyel, N. Büyükpamukçu: Çocuklarda sindirim kanalı duplikasyonları.
 • S. Ekinci, A.Ö. Çiftçi, İ. Karnak, Z. Akçören, D. Orhan, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Çocuklarda gastrointestinal stromal tümörler.
 • 6.Ş. Yalçın, İ. Karnak, S. Ekinci, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Biliyer fistül saptanan olgularda tedavi yaklaşımı.
 • 7.Ş. Yalçın, İ. Karnak, S. Ekinci, M.E. Şenocak, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel: Doğmalık soliter karaciğer kistlerinde tanı ve tedavi yaklaşımları.

Poster Sunumları

 • İ. Karnak, L.L. Woo, S.N. Shah, A. Sirajuddin, J.H. Ross, R. Kay: Doğum öncesi tanınan üreteropelvik bileşke darlıklarında klinik ve özellikler ve eşlik eden anomaliler.
 • İ. Karnak, L.L. Woo, S.N. Shah, A. Sirajuddin, J.H. Ross, R. Kay: Üreteropelvik bileşke darlığına ikincil doğumsal hidronefrozda pratik bir sağaltım protokolü sonuçları.

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Haziran 2008, İstanbul

Oturum Başkanlığı ve tam katılım

9th European Congress of Paediatric Surgery, Haziran 2008, İstanbul

Tam katılım ve poster

Poster

O. Boybeyi, I. Karnak, D. Orhan, A.O. Ciftci, F.C. Tanyel, G. Kale, M.E. Senocak: Cystic nephroma and localized renal cystic disease in children: Diagnostic clues and management.

6. PEDURO 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2010, İzmir

 • Bilimsel Kurul Üyeliği
 • Ödül Jürisi Üyeliği
 • Panelistlik

Sözlü Bildiriler

 • İ. Karnak, P. Atilla, S. Müftüoğlu: İntraamniotik basınçtaki aralıklı artışlar tavşan fetüslerinde üriner sistem gelişimini bozmaktadır.
 • S. Ekinci, İ. Büyükyavuz, A.Ö. Çiftçi, İ. Karnak, M.E. Şenocak: Distal hipospadias olgularda sınırlı üretral mobilizasyonla eksantrik sirkümmeatal flepli onarım.

Posterler

 • N. Çelik, S. Ekinci, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, F. Cahit Tanyel, M.E. Şenocak: Çocuklarda testis protezi yerleştirilmesi.
 • N. Çelik, S. Ekinci, A.Ö. Çiftçi, İ. Karnak, F. Cahit Tanyel, M.E. Şenocak: Kuşkulu genitalyalı kız çocuklarda klitoroplasti.

28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya

 • Oturum Başkanlığı
 • Serbest Bildiriler Oturum (TORAKS) – İbrahim Karnak, Gülşen Ekingen
 • En İyi Poster Jürisi Üyeliği

Sözlü Bildiriler

 • Ş. Yalçın, A.Ö. Çiftçi, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: İzole özefagus atrezisi olgularında cerrahi yaklaşım ve prognoz.
 • Ö. Özden, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Yenidoğan cerrahisi ünitesinde ölüm oranlarını belirleyen etmenler: 1983-2009 analizi.
 • Ş. Yalçın, A.Ö. Çiftçi, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Edinsel trakeoözefageal fistül saptanan olgularda cerrahi yaklaşım.

Posterler

 • Ş. Yalçın, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Diyafragma evantrasyonunda başvuru ve plikasyon sonrası izlem bulgularının incelenmesi.
 • Ö. Boybeyi, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Çocuk cerrahisi servislerinde idrar kateteri ilişkili idrar yolu enfeksiyonlarının özellikleri ve risk etmenlerinin belirlenmesi.
 • Ö. Özden, Ş. Yalçın, S. Ekinci, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel, M. E. Şenocak: Ailesel polipozis koli, ülseratif kolit ve amebik kolit tanılarıyla total kolektomi yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi.
 • Ö. Boybeyi, İ. Karnak, A.Ö. Çiftçi, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak: Yenidoğanın hiperinsülinemik hipoglisemisine cerrahi açıdan bakış.